W najbliższy czwartek tj. 23 lutego gr Z01 zamiast treningu w SP 30 będzie miała przeprowadzoną kolejną ostatnia część badań  wydolnościowych. Jest to najważniejsza część badań, chłopcy wezmą udział  w teście wytrzymałości tlenowej PWC 170 i teście wytrzymałości  tlenowej Wingate na profesjonalnych  cykloergometrach.  Zainteresowanym  przedstawiamy  niżej szczegółowy opis w/w testów. Badania trwać będą ok. 60-90’ dla każdej podgrupy:

Gr 1 godz. 16.30
Bałdyga Jakub
Kuniec Adrian
Kur Bartek
Ludwiczak Hubert
Puszkar Sebastian
Rentkowski Jan
Szawerdak Artur
Trznadel Wojtek
Urbanek Klaudiusz
Wójcik Damian
Zdrada Grzegorz

Gr 2 godz. 17.30
Pozostali chłopcy nie wymienieni w gr 1

Wydolność tlenowa. Metoda pośrednia. Test PWC170   
Wydolność tlenowa stanowi fundament wydolności fizycznej, mającej istotne znaczenie w determinowaniu zdrowia i sprawności funkcjonalnej człowieka. W licznych dyscyplin sportowych wysoki poziom wydolności stanowi podstawę doskonalenia specjalnych zdolności wysiłkowych. Do oceny wydolności tlenowej i adaptacji układu krążenia do wysiłku stosowany jest standardowy test wysiłkowy PWC170. Badany wykonuje dwa 5- minutowe, standardowe wysiłki na cykloergometrze Monark 828 E (Monark Exercise AB, Szwecja). Rejestrowana jest częstość skurczów serca (HR) przy wykorzystaniu miernika  Polar (Polar Electro Oy, Finlandia). Obliczana jest wartość obciążenia (mocy) podczas wysiłku przy częstości skurczów serca  na poziomie 170 uderzeń na minutę (wartość wskaźnika PWC170) oraz maksymalny pobór tlenu (VO2max).. Podstawą do określenia wartości wskaźnika PWC170   jest liniowa zależność między mocą wysiłku, a częstością skurczów serca osiąganą w okresie równowagi fizjologicznej. Wartość wskaźnika PWC170  jest istotnie skorelowana z wartością maksymalnego poboru tlenu (VO2 max), podstawowego wskaźnika wydolności tlenowej.
PWC170 (W), (W/kg) – wartość mocy wysiłku przy HR=170 ud/min
VO2max (L/min) (mL/kg/min) – maksymalny pobór tlenu.

Wydolności beztlenowa. Test Wingate (30 s)
Standardowo stosowany jest test wysiłkowy na cykloergometrze Monark Ergomedic 874 E (Monark Exercise AB, Szwecja) wg procedury Wingate. Test Wingate uważa się za wysoce specyficzny dla oceny wydolności beztlenowej, gdyż udział procesów beztlenowych w całkowitym zabezpieczeniu energetycznym wysiłku wynosi około 84–88%. Zadaniem badanego jest wykonanie 30-sekundowego wysiłku o maksymalnej intensywności, przy wartości oporu zewnętrznego na poziomie 7,5 % masy ciała badanego. System pomiarowy – MCE_ v_ 5.1 (JBA – Zbigniew Staniak, Polska) rejestruje czas każdego obrotu pedałów, dzięki czemu możliwa jest ciągła rejestracja rozwijanej mocy oraz obliczenie innych wskaźników mechanicznych (najważniejsze z nich to: moc maksymalna, czas uzyskania i utrzymania mocy maksymalnej,  wielkość wykonanej pracy, wskaźnik spadku mocy). Ocena dynamiki zmian rozwijanej mocy w funkcji czasu umożliwia kompleksową ocenę wydolności beztlenowej – składową fosfagenową oraz glikolityczną. Oprogramowanie systemu umożliwia dowolne projektowanie testu wysiłkowego, np. dowolny czas testu i dowolną liczbę wysiłków testowych, z dowolnie długimi przerwami.
Wtot (kJ), (J/kg) – wielkość wykonanej pracy.
Pmax (W), (W/kg) – moc maksymalna
Tat  (s) – czas uzyskania mocy maksymalnej.
Tsu (s) – czas utrzymania mocy maksymalnej.
FI (%) – wskaźnik spadku mocy względem mocy maksymalnej.
Wielkość wykonanej pracy (Wtot) charakteryzuje kompleksowo wydolność beztlenową, zarówno jej składową fosfagenową, jak i glikolityczną.
Wskaźniki: Pmax, Tat , Tsu, charakteryzują składową fosfagenową wydolności beztlenowej.